ސުލްޠާން ވަޑީ ކަލަމިންޖާ

ސުލްޠާން ވަޑީ ކަލަމިންޖާ އަކީ މީލާދީން 1213 އިން 1233 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 610 ން 630 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 610 ވަނަ އަހަރު ގައެވެ.

ސުލްޠާން ވަޑީ ކަލަމިންޖާ ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ ސުލްޠާން ދިހެއި ކަލަމިންޖާ އަވަހާރަވުމުންނެވެ. މިރަދުންގެ ކޮލީ ނަންފުޅަކީ، ސިރީ ދަގަތާ ސުވަރަ މަހާރަދުންނެވެ. މިރަދުންނަކީ ވެސް ފަތަހިރިޔާ މާވާކިލެގެގެ ދަރިކަލެކެވެ. އެހެންކަމުން މިރަދުންނަކީ ސުލްޠާން ދިނެއި ކަލަމިންޖާ އާއި ދިހެއި ކަލަމިންޖާގެ ކޮއްކޯފުޅެކެވެ. މި ރަދުން 20 އަހަރުވާންދެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވިއެވެ. އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 630 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

މަރުޖިޢުތައްEdit

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ދިހެއި ކަލަމިންޖާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
މީލާދީން ތޭރަވަނަ ޤަރުނު
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ވައްލާ ދިއޯ ކަލަމިންޖާ