މާޝަލް ޖަޒީރާ

މާޝަލް ޖަޒީރާ ، މި ޤައުމަކީ އެހެން ޤައުމު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޤައުމެކެވެ.

އިޤްތިޞާދުEdit

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާ ވެގެންވަނީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.


External linksEdit

މާޝަލް ޖަޒީރާ އާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކުން ހޯއްދަވާ:
  ރަދީފާއި ބަސްނިބޫ
  ޓެކްސްޓް ބުކްސް
  ބުނުންތައް
  އާންމު މަސްދަރުތައް
  ފޮޓޯތަކާއި ފައިލްތައް
  އާ ވާހަކަތައް
  ދަސްކުރުމުގެ މަސްދަރުތައް

Government

News

Overviews

ފަންވަތް:Countries and territories of Oceania ފަންވަތް:Former German colonies ފަންވަތް:Marshall Islands