ވިކިޕީޑިއާ:Successful bureaucratship candidacies

Shortcut:

މިސަފްހާގައިވާނީ ބިއުރޯކްރެޓްޝިޕް އަށް އެދިގެން ކާމިޔާބް ކަމާއި އެކު މިވިކިޕީޑިޔާގެ ބިއުރޯކްރެޓަކަށް ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ނަމާއި އެމެމްބަރާއި މެދު އެހެނިހެން މެމްބަރުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކެވެ. ބޮއުރޯކްރެޓްކަމަށް އެދެނީ Wikipedia:Requests for adminship#Current nominations for bureaucratship ގައެވެ. އިތުރަށް ބެއްލެވުމަށް މިސަފްހާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. އަދި ވޯޓަކަށް ފަހު ބިއުރޯކްރެޓަކަށް ނުވެވިފައިވާ މެމްބަރުންނާއި އެމެމްބަރަކާއި މެދު އެހެނިހެން މެމްބަރުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުތައް މިސަފްހާ އަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވާ!