އަމަރް ޝޮނަރް ބަންގްލާ

އަމަރް ޝޮނަރް ބަންގްލާ މިއީ ބަންގާޅުގެ ޤައުމީ ސަލާމެވެ. މި ޤައުމީ ސަލާމް ލިޔުއްވީ ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރ އެވެ.