ކާތަކެތި ހިގާ ހޮޅީގެ ކެންސަރު

ކާތަކެތިހިނގާ ހޮޅި އަކީ އަނގައާއި ބަނޑާއި ގުޅުވައިދޭ ހޮޅިއެވެ. ކާތަކެތި ބަނޑަށްދަނީ މިހޮޅީގެ ތެރެއިންނެވެ.

ސަބަބުEdit

 • ހަވާދުގެ ބާވަތްތައް ގިނައިން އެކުލެވިފައިވާ ކާނާ ކެއުމާއި، ކުޅިގަދަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކާނާއާއި ސަރުބީ ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ކެއުން
 • ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން
 • ވިޓަމިންގެ މާއްދާތައް ބޭނުންކުރުން މަދުވުން

ކެއުމުގެ ތެރޭގައި ވިޓަމިން އެކުލެވޭ ކާނާ ބޭނުންކުރުމަކީ ކާތަކެތިހިނގާ ހޮޅީގެ އެތެރޭގެ ތެތްދުލިފަށް ތައް ހަލާކުވިޔަނުދިނުމަށް އެހީވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

އަލާމާތްތައްEdit

 • އޮއްޓަރުކާނާ އަދި އޮލަކޮށް ހުންނަކާނާ ދިރުވަން އުދަގޫވުން
 • މޭގެ މެދެއްހާ ހިސާބަށާއި އެހިސާބުން ބުރިކައްޓަށް ތަދުވުން
 • ބަރުދަން ލުއިވުން
 • ކައިގެން މާގިނައިރުނުވެ ހޮނޑުލެވުން އަދި ބައެއް ފަހަރު ހޮނޑުގައި ލޭހުރުން

ފަރުވާEdit

 • އޮޕަރޭޝަން ކުރުން
 • ރޭޑިއޭޝަން ދިނުން
 • ކީމޯތެރަޕީ ދިނުން

ބަލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

މަރުޖިޢުތައްEdit

 • ކެންސަރު ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ - މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު، މއ.މާފުނަ - 2005